Գլխավոր Մասնագիտություններ

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն եւ կառավարում

080600 - Ձեռնարկությունների տնտե­սագիտություն և կառավարում

Մասնագիտության որակավորումները`

 • տնտեսագիտության բակալավր
 • տնտեսագիտության մագիստրոս

Մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են՝

 • ճյուղային և ձեռնարկության էկոնոմիկայի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող ձեռնարկությունները և դրանց արտադրական և ֆունկցիոնալ կառուց­ված­քա­յին ստորաբաժանումները,
 • կազմակերպաիրավական տարբեր ձևերի առևտրային կազմակերպությունները /պետա­կան և մունիցիպալ ձեռնարկությունները, արտադրական կոոպե­րատիվ­ները և ընկերությունները/,
 • ոչ առևտրային կազմակերպություններն ու միավորումները:

Մասնագիտական գործունեության տեսակներն են

 • կազմակերպավարչական
 • արտադրատնտեսական
 • պլանային-տնտեսական
 • նախագծային-տնտեսական
 • մարքեթինգային
 • արտաքին-տնտեսական
 • մեթոդաբանական

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք հեռակա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: