Հայտարարություն գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի ղեկավարի թափուր պաշտոնի համար

Հայտարարություն

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի ղեկավարի թափուր պաշտոնի համար.


Հիմնական պարտականությունները՝

ü  ստեղծել ռազմավարական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույցեր,

ü  կազմել որակի ապահովման գծով տեղեկատվության բարձրացման սեմինարների, կլոր սեղանների ծրագրեր,

ü  կազմակերպել և իրականացնել հետբուհական կրթություն և գիտահետազոտական գործառույթներ:

 

Հիմնական պահանջները՝

ü  ունի առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական կամ գիտակա­­զմակերպական աշխատանքի փորձ,

ü  գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան,

ü  իր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

ü  ունի համակարգչով աշխատելու ունակություն,

ü  կարողանա և՛ բանավոր, և՛ գրավոր հաղորդակցվել անգլերեն1, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով:


Մրցույթին մասնակցելու կարգը՝

Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`


-       դիմում` համալսարանի ռեկտորի անունով,

-       ինքնակենսագրություն,

-       3x4 չափսի 2 լուսանկար,

-       անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները,

-       կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,

-       բարձրագույն կրթության, գիտական աստիճանների և կոչումների փաստաթղթրի բնօրինակն ու պատճենները,

-       հրապարակված գիտահետոզոտական ու գիտամեթոդական աշխատանքների ցանկը` հաստատված սահմանված կարգով,

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մինչև դեկտեմբերի 8-ը վերը նշված փաստաթղթերը համալսարանի կադրերի բաժին են ներկայացնում անձամբ:

 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

դեկտեմբերի 2017թ.

Հասցե` Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել  010 55 40 56 

 

1  Common European Framework of reference for languages - B2 և C1 մակարդակներին համապատասխան

Հայտարարություն ֆակուլտետների դեկանի պաշտոնների համար

 

Հայտարարություն

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ ֆակուլտետների դեկանի պաշտոնների համար.


üԻրավաբանական ֆակուլտետ

üՏնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

üԲանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետ

 

Հիմնական պարտականությունները՝

ü  ղեկավարում է ֆակուլտետի կրթական, գիտական, արտադրական, միջազգային և այլ գործունեությունը.

ü  ապահովում է համալսարանական մարմիների և ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների կատարումը.

ü  վերահսկում է քննությունների և ստուգարքների անցկացման գործընթացը.

ü  աշխատանք է տանում ֆակուլտետը համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կադրերով ապահովելու, նրանց որակական կազմի բարելավման, դասախոսների կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարման ապահովման ուղղությամբ.

ü  լուծում է ֆակուլտետի կանոնադրությունից բխող և ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական, ուսումակազմակերպական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ հարցեր.

ü  իրականացնում է համալսարանի, սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված գործառույթներ, կատարում ռեկտորի հանձնարարականները.

 

Հիմնական պահանջները՝

üունի առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական կամ  գիտակա­­զմակերպական աշխատանքի փորձ.

üհամապատասխան մասնագիտության գծով գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան.

üիր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

üունի համակարգչով աշխատելու ունակություն,

üկարողանաև՛բանավոր, և՛գրավորհաղորդակցվելանգլերեն1, ռուսերենևհայերենլեզուներով:


Մրցույթին մասնակցելու կարգը՝


Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`

-       դիմում` համալսարանի ռեկտորի անունով,

-       ինքնակենսագրություն,

-       3x4 չափսի 2 լուսանկար,

-       անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը,

-       կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,

-       բարձրագույն կրթության, գիտական աստիճանների և կոչումների փաստաթղթրի բնօրինակն ու պատճենը,

-       հրապարակված գիտահետոզոտական ու գիտամեթոդական աշխատանքների ցանկը` հաստատված սահմանված կարգով,

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները վերը նշված փաստաթղթերը համալսարանի կադրերի բաժին են ներկայացնում անձամբ:

 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

8  նոյեմբերի 2017թ.

Հասցե` Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել    010 55 40 56

 

 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

 


1  Common European Framework of reference for languages - B2 և C1 մակարդակներինհամապատասխան

Հայտարարություն ամբիոնի վարիչի պաշտոնների համար

Հայտարարություն

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ ամբիոններում ամբիոնի վարիչի պաշտոնների համար.


ü  Իրավագիտություն և հասարակագիտական առարկաներ

ü  Հայոց լեզվի, գրականություն և լրագրություն   

ü  Ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրություն 

ü  Մաթեմատիկայի, Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի

 

Հիմնական պարտականությունները՝

ü մշակում է ամբիոնի ռազմավարությունը, ամբիոնի զարգացման ուղղությունները և խնդիրները.

ü կազմակերպում է ուսումնական գործընթաց՝ մասնագիտական կրթական ծրագրերին և ուսումնական պլաններին համապատասխան.

ü վերահսկում է ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից ուսումնական դասընթացի, գիտելիքների ստուգման, լաբորատոր աշխատանքների, ինքնուրույն և այլ աշխատանքների անցկացման կարգը.

ü պլանավորում է ամբիոնի գիտական գերակա ուղղություններն ըստ ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական հետաքրքրությունների.

ü  վերահսկում է գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման գործընթացը.

ü կազմակերպում է ավարտական և կուրսային աշխատանքների, մագիստրական թեզերի թեմանների հաստատումը (համապատասխան հանձնարարականների ներառմամբ):

 

Հիմնական պահանջները՝

ü   ունի առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական կամ գիտակա­­զմակերպական աշխատանքի փորձ,

ü  տվյալ մասնագիտության գծով գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան,

ü  ունի մասնագիտական կրթական ծրագրեր, ուսումնական պլաններ կազմելու ունակություն,

ü  իր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

ü  ունի համակարգչով աշխատելու ունակություն,

ü  կարողանաև՛ բանավոր, և՛ գրավոր հաղորդակցվել անգլերեն1, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով


Մրցույթին մասնակցելու կարգը՝

Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`


-       դիմում`համալսարանի ռեկտորի անունով,

-       ինքնակենսագրություն,

-       3x4 չափսի 2 լուսանկար,

-       անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը,

-       կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,

-       բարձրագույն կրթության, գիտական աստիճանների և կոչումների փաստաթղթրի բնօրինակն ու պատճենները,

-       հրապարակված գիտահետոզոտական ու գիտամեթոդական աշխատանքների ցանկը` հաստատված սահմանված կարգով,

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները մինչև դեկտեմբերի 8-ը վերը նշված փաստաթղթերը համալսարանի կադրերի բաժին են ներկայացնում անձամբ:

 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

8 դեկտեմբերի 2017թ.

Հասցե` Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել    010 55 40 56

 Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

 


1 Common European Framework of reference for languages - B2 և C1 մակարդակներինհամապատասխան

Անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

Հյուսիսային համալսարանում ՙՀեռակա ուսուցման դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների զուգորդմամբ՚ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի մասին

 

Հյուսիսային համալսարանը ՙԿրթության բարելավում՚ վարկային ծրագրի շրջանակներում ՙԿրթության ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ պետական հիմնարկի հետ կնքված դրամաշնորհային պայամանագրի համաձայն իրականացնում էՙՀեռակա ուսուցման դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների զուգորդմամբ՚ կրթական ծրագիր: Ծրագրի նպատակը մարզերում (մասնավորապես ծրագրով նախատեսված Լոռու մարզում) հեռակա կրթաբլոկի դասընթացների դասավանդումն է հեռավար կրթության մեթոդաբանությամբ, որի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է հեռավար դասընթացների մշակում, ներդրում և կազմակերպում MOODLE հարթակում: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով Հյուսիսային համալսարանը նախատեսում է ներգրավել անհատ խորհրդատուի, որի պարտականությունները ներառելու են հետևյալ աշխատանքները.

 • էլեկտրոնային դասընթացի կազմում՝ Հյուսիսային համալսարանի կողմից տրամադրվող հեռավար ուսուցման առարկայի կոնկրետ ծրագրի պա­հանջներով,
 • դասընթացի նպատակների ու խնդիրների “Տեսաուղերձի” պատրաստում (առնվազն 4 րոպե),
 • էլեկտրոնային տեքստի ծավալային ներկայացում` առնվազն 150 էջով, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ դասընթացի հիմնավորում (անոտացիա), պահանջներ ուսանողների գիտելիքների և ունակությունների նախնական մակարդակի նկատմամբ, դասընթացի ուսուսմնառության արդյունքները, ուսումնական գործունեության տեսակները, դասընթացի և ուսումնառության հիմնական մեթոդները, դասընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, վերջնական գնահատումը՝ 100 բալանոց սանդղակով, հարցման ձևը, դասընթացի բովանդակությունը, գրականության ցանկը, քննական հարցաշարը (A4 ֆորմատով, 1,5 շարվածքիինտերվալով, 12 տառաչափով, Unicode),
 • յուրաքանչյուր թեմայի գծով պարտադիր և լրացուցիչ գրականության ներկայացում` էլեկտրոնային հղումներով (links),
 • յուրաքանչյուր թեմային առնվազն մեկ ստուգողական թեսթի ամրագրում՝ պայմանավորված դասընթացի առանձնահատկություններով,
 • միջանկյալ և (ամփոփիչ) քննությունների էլեկտրոնային ձևաչափով նյութերի կազմում (միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների հարցաշարերի ներկայացում),
 • Օn Line դասախոսություններին և ինտերակատիվ քննարկումներին մասնակցության ձևաչափի ներկայացում,
 • էլեկտրոնային ձևաչափով առնվազն 5 էլեկտրոնային վարժանքների ներ­կայացում, որոնք իրենց պատասխաններով տրամադրվելու են ուսանողին` ինքնաստուգման համար. ուսանողի կողմից գիտելիքների ինքնագնահատման ակադեմիական նյութերի կազմում,
 • ուսումնառության վերջարդյունքների ձևավորման, չափման և գնահատման համակարգի ներկայացում,
 • ուսանողների ընթացիկ ակտիվության և ակադեմիական վարքագծի վերա­հսկողության արդյունքների գնահատման համակարգի ներկայացում,
 • էլեկտրոնային դասընթացի կարգաբերում՝ MOODLE հարթակի պահանջներով,
 • ստեղծված դասընթացների՝ ուսումնական նյութերի էլեկտրոնային շտեմարանների փորձարկում և թերությունների շտկում:

Յուրաքանչյուր դասընթացի համար անհատ խորհրդատուին ներկայացվող որակավորման նվազագույն պահանջներն են՝

1.    Բանկային գործ և դրամաշրջանառություն

2.    Ընդհանուր հոգեբանություն

3.    Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

4.    Հարկեր և հարկային քաղաքականություն

5.    Ձեռներեցության հիմունքներ

6.    Մանկավարժություն

7.    Մարքեթինգի հիմունքներ

8.    Մենեջմենթի հիմունքներ

9.    Նորարարության կառավարում

10.  Տնտեսագիտության տեսություն-1

11.  Տնտեսական աշխարհագրություն

12.  Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

13.  Տնտեսական իրավունք

14.  Քաղաքացիական պաշտպանություն

15.  Ֆինանսներ և վարկ:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձինք «Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ պետք է ներկայացնեն՝

 • գրավոր դիմում (դիմումի ձևը կցվում է)
 • ինքնակենսագրական տվյալներ (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները` անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը, կրթությունը, մասնագիտությունը, մանրամասն աշխատանքային փորձը,
 • առկայության դեպքում աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները (վերապատրաստումների, դասընթացների մասնակցության վկայականներ, հավաստագրեր և այլն):

Աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածը սահմանվում է 2017թ. նոյեմբերից մինչև 2018թ. մայիսի 31-ը:

Հետաքրքրված անձինք նշված փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել «Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (ՀՀ, ք.Երևան, Ալ. Մանուկյան 15ա, հեռ. 093501411) կամ ներկայացնել This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it էլ. հասցեով, մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ը, ժամը 14:00:

Հայտարարություն

More Articles...

Page 1 of 37

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Ընդունելություն

Առցանց գրադարան

Էլեկտրոնային դասացուցակ

Մեր պարբերականը