logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2024-2025 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում Հեռավար ուսուցում

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2024-2025

2024-2025

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ


Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի գործունեությանը վերաբերող կանոնակարգերին

 

pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ 
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԱԻԱՏԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՆՈՆԱԳԱՐԳԻ ՀՐԱՄԱՆ
pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ(ԳՈՐԾՈՒՄ Է 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ)

pdf  2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ

«ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՍՊԸ-Ի ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  (ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ) ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ


«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉՄԱՆ,  
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԱՅԼ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ


ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ   
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ
ՀՅՈԻՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ, ՈՐԱԿՅԱԼ ԲԱՐՁՐԱԳՈԻՅՆ ԿՐԹՈԻԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈԻԱԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՏԱՐԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԲԱՂԵՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՐԽԻՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՆ << ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ>> ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ «ՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՄԲԻՈՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԿԾ ԵՒ ՈՒՍ. ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ՀՅՈՒՍԻՍՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՀՅՈՒՍԻՍՅԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՋԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
pdf  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՄԱՆ
pdf «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Northern University was founded in 1996

The University has initially adopted a unique mission to organize higher education of Armenian immigrated youth, from former Soviet Republics, particularly Russia, in the homeland (this is how comes the name ''Northern).

Full name of the University.

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն)
«СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью)
«NORTHERN UNIVERSITY» LLC (Limited Liability Company)

The legal address of the University.
Republic of Armenia, Yerevan city, Alek Manukyan 15/9

Business address of the University
Republic of Armenia, Yerevan city, Alek Manukyan 15 a

State Register Number
273.110.01549

Northern University first accreditation - N013, has received by RA Ministry of Education and Science, in 2001.

In 2015, the National Center for Professional Education Quality Assurance (ANQA) has granted institutional accreditation for 2 years (conditional).

In 2018, has been re-accredited for a four-year term by the National Center for Professional Education Quality Assurance (ANQA).

The primary purpose of state accreditation is to assure educational institutions, students, families, employers, and interested public that the institution operates with a high level of quality in education and is recognized by the Government. Accreditation is a process by which educational institutions and academic programmes are recognized for their performance, integrity, and quality that entitles them to the confidence of the educational community and the public. Accreditation is granted for a certain period and guarantees that the institution or academic programme has the necessary capacity to provide education for a definite time span. Accreditation entails that the institution maintains the standards that endow its graduates to gain admission to other reputable institutions of higher learning or to achieve credentials for professional practice.

The Northern University provides its students, post-graduate students exclusively state diploma.

The University has a three-cycle system of higher education: Bachelor's degree, Master’s degree and Post-graduate education.

The education of Northern University Bachelor's and Master's degree programs is implemented on the following specializations:

 • Software engineering
 • Economics
 • Accounting and taxation
 • Management
 • Law
 • General Pedagogy
 • Preschool Pedagogy
 • Specialized Pedagogy
 • Foreign Language and Literature
 • Journalism
 • Psychology
 • Enterprise Economics and Management (according branches)
 • Informatics (Computer Sciences)

Post-graduate professional education is carried out on the following specializations of the Academic Degree Award nomination of the Republic of Armenia:

 • Finance, Accounting
 • Armenian Classical Literature
 • Judical Law

The University organizes the education of foreign citizens in the following specialties:

Bachelor’s Degree Program

 • Economics
 • Management
 • Software Engineering

Master’s Degree program

 • Management

There is also a high school and a medical college in the University.

The Northern University also has its Alaverdi “Tumanyan” branch, where introduced new technologies has created new opportunities for students to study distance learning courses.

The branch university, in full-time/part-time Bachelor’s Degree program implements education in following academic programs:

 • Economics
 • Management (by spheres)
 • General Pedagogy (Primary Pedagogy and Methodology)
 • Preschool Pedagogy (Preschool Pedagogy and Methodology).

Vocational education program implements following specializations:

 • Dentistry
 • Nurisng

The University has a library, a reading room, computer classrooms equipped with internet access, educational laboratories. At the University operates its activities: Student Council, Student Scientific Company, Legal Clinic, Laboratory of Criminalistics.

The University’s academic staff cinsists of well-know specialist, lecturers with scientific degree and title.

Northern University is situated in the center of Yerevan, has wonderful building conditions, furnished auditoriums and technically equipped cabinets.

Directory Phone Numbers(+37410) 57-33-17
Media and Public Relations Department (+37410) 55-41-35
High School (+37410) 55-21-39
Web-page՝ www.northern.am
E-mail address՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

 Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի, բուհի ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվություններին: 

   

 

pdf Հաշվետվություն Միջառարկայական կապի ստեղծմանն ու հետազոտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների շարք
pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐԻ

pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՊՐԱԿՏԻԿ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
pdf ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺՆԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
  pdf

2019/2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԵՒ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ՄՀԵՐ ՄԱԿԻՉՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՄԵՐԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017
2018 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ԼԻԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ


  pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ԲՈՐԻՍ ՄԱԿԻՉՅԱՆ
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Map

News

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
Our Partners
KPI4HE MAIN LOGO 1 sen nec  Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh