logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


 


{slider=«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մասնագիտություն/ 2-րդ կուրս}

 {/slider}

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
                                             

 

 

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձրագույն մաթեմատիկա

23.06.21թ. ժ.0930

   Բարխուդարյան Վ․

               միանալ 

2․ 

Հայոց պատմություն

30.06.21թ. ժ.0930 Դավթյան Հ.             միանալ

 

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

II

1.

Միկրոէկոնոմիկա

22.06.21թ. ժ. 2000

Բահարյան Ֆ.

միանալ

2.

Տնտես.տեսություն

24.06.21թ. ժ.1130

Պողոսյան Մ.

միանալ

3.

Հավան.տեսություն և մաթ․վիճ․

28.06.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

4.

Մենեջմենթի հիմունքներ

30.06.21թ. ժ. 2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ
 

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

III

1.

Նախագծերի կառավարում

22.06.21թ. ժ.2000

Խալաթյան Հ.

միանալ

2.

Մակրոտն.կարգ.և կանխ.

24.06.21թ. ժ.2000

Խաչատրյան Գ.

միանալ

3.

Ֆինանսական մենեջմենթ

28.06.21թ. ժ.2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ

4.

Միջազգ.տնտես.հարաբերություն

30.06.21թ. ժ.2100

Պողոսյան Մ.

միանալ

5.

Տնտեսամաթեմ․ մոդելներ

02.07.21թ. ժ.2000

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

IV

1.

Ծրագրային բյուջետավորում

23.06.21թ. ժ.0930

Ավետիսյան Ա.

միանալ

2.

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

30.06.21թ. ժ.1230

Հակոբյան Հ․

միանալ

 

 

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Ինֆորմատիկա

22.06.21թ. ժ.0930

Սմբատյան Ա․

միանալ

2.

Մաթեմատիկական անալիզ

28.06.21թ. ժ.0930

Մութաֆյան Մ․

միանալ

3.

Ֆիզիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Հակոբյան Մ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

22.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

2.

Տվյալների կառ.և ալգորիթմներ

23.06.21թ. ժ.1000

Հովակիմյան Հ.

միանալ

3.

Հավան.տեսութ.և մաթ.վիճակագր.

24.06.21թ. ժ.1000

Նալչաջյան Վ.

միանալ

4.

Ծրագրավորման տեխնոլոգիա

կ/ա

25.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Հաշվ.համակ.ճարտարապետութ.

21.06.21թ. ժ.1000

Մկրտչյան Հ.

միանալ

2.

Օբյեկտ-կողմ.ծրագրավորում

22.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

3.

Տվյալների հենքերի նախագծում

23.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Միկրոպր.և միկրոկոնտրոլերներ

22.06.21թ. ժ.1930

Մկրտչյան Հ.

միանալ

2.

Համակ.ցանցերի կազմակերպում

25.06.21թ. ժ.1930

Հովակիմյան Հ.

միանալ
 

Կուրս    Քննություններ Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

22.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Ս․

 միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ․ ժ.1100

Դավթյան Վ․

միանալ

3.

Մաթեմատիկա

29․06․21թ․ ժ.0930

Բարխուդարյան Վ․

միանալ


 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

մագ I

1.

Մասնագիտ․օտար լեզու

21.06.21թ. ժ.1300

Թամազյան Ա․

միանալ

2.

Տնտես.փիլիսոփայություն

23.06.21թ. ժ.1300

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

3.

Ստրատեգ.բանկ.մենեջմենթ

25.06.21թ. ժ.2000

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

4.

Գիտահետազոտական աշխատանք

25.06.21թ. ժ.2100

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

5.

Ստրատեգ.ֆինանս.մենեջմենթ

28.06.21թ. ժ.2000

Բահարյան Ֆ․

միանալ

6․

Ֆինանսավարկային քաղաքակ․

01.07.21թ. ժ.2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ