logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

MOMAVAR Small

Candlelight Ceremony at Northern University

Mushegh Abovyan

Another name was written in the Book of Eternal Glory. Centuries later, generations will proudly read this book, each line of which is written with pain and regret, but at the same time with profound humility. Mushegh would  turn 28 tomorrow. But... He was killed by the  bullet of the enemy on October 4.

He was a 4th year student at  the Faculty of Economics and Management of Northern University. In the memories of dean Christine Bayramyan, Mushegh was a shy, modest and generous.

University staff, lecturers, students, Mushegh’s friends, and just  strangers express their gratitude to the hero who has taken the eternal path.

 

Հայտարարություններ

online open lecture

11.07.2020
online open lecture

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Main News