logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

logo nu coloured 

Opportunity to study in Poland

Opportunity for the 2-4 course students of Northern University  to continue their studies at Jan Amos Komeński State School of Higher Vocational Education in Leszno, Poland.

 Proficiency in English is required.

For more information, contact the Department of Foreign  Relations of Northern University.

                                                                    ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղ

28.11.2019
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ Մարդկային ռեսուրսների  կառավ...

Թափուր աշխատատեղ

28.11.2019
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ Ուսումնական  վարչության գլխա...

Main News