logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

logo nu coloured 

Opportunity to study in Poland

Opportunity for the 2-4 course students of Northern University  to continue their studies at Jan Amos Komeński State School of Higher Vocational Education in Leszno, Poland.

 Proficiency in English is required.

For more information, contact the Department of Foreign  Relations of Northern University.

                                                                    ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Հայտարարություններ

online open lecture

11.07.2020
online open lecture

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Main News