logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Հայտարարություններ

ANNOUNCEMENT

17.09.2018
ANNOUNCEMENT

You have a chance to take part in an international exchange program! In 2018, &...

Թրեյնինգ Հյուսիսային համալսարանում

17.09.2018
Թրեյնինգ Հյուսիսային համալսարանում

Թրեյնինգը տեղի կունենա Հյուսիսային համալսարանում սեպտեմբերի  19-ին, ժամը 13...

Main News

Map

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
moodle top4
Scool