logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

BAKALAVRIAT

Դիմորդի ուղեցույց

Հյուսիսային համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգում դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված Պե­տա­կան և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելու­թյան (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի համաձայն՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԿԱ  ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդու­նե­լությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքում. բուհ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են միասնական, կենտրոնացված և ներբուհական քննություններ:

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) համակարգ

Համալսարանին ՀՀ կառավարության որոշմամբ (2021/2022 ուստարվա որոշումը կկցվի հրապարակվելուն պես) ըստ մասնագիտությունների հատկացվում են  պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղեր, այսուհետ՝ պետպատվեր, որից մրցութային կարգով կարող են օգտվել ընդունելության 1–ին հայտում Հյուսիսային համալսարանի համապատասխան մասնագիտության անվճար համակարգ  հայտագրած դիմորդները: Նույն դիմորդները կարող են 2-րդ հայտով դիմել Հյուսիսային համալսարանի վճարովի համակարգ, հնարավորություն ստանալով մասնակցելու Բուհի ներսում կազմակերպվող Ներբուհական անվճար համակարգի մրցութին:

Ներբուհական անվճար համակարգ.

Բուհի կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ բոլոր մասնագիտությունների գծով ընդունելության տեղերի մինչև 10%-ի չափով իրականացվում է անվճար ուսուցում: Ներբուհական անվճար համակարգում մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ընդունելության համապատասխան քննական առարկայից դրական գնահատական հավաքած այն դիմորդները, որոնք, տվյալ մասնագիտության պետպատվերի դեպքում՝ 1-ին հայտով կդիմեն Հյուսիսային համալսարանի անվճար համակարգ, 2-րդ հայտով՝ Հյուսիսային համալսարանի վճարովի համակարգ, իսկ պետպատվեր չլինելու դեպքում՝ 1–ին հայտով կդիմեն Հյուսիսային համալսարանի վճարովի համակարգ:

Ներբուհական անվճար համակարգում անվճար կրթության իրավունքը երկրորդ կուրսում պահպանվում է, եթե 1-ին կուրսում ուսանողը ցուցաբերել է ամենաբարձր ուսման առաջադիմություն (երբ միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կազմում էառնվազն 95 միավոր):

Համալսարանում գործում է անվանական և հատուկ կրթաթոշակների, սոցիալական և ուսման առաջադիմությունը խթանող զեղչերի համակարգ:

Համալսարանի առկա ուսուցմամբ սովորող Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր  կնքելով ստանում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում, մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 26 տարին լրանալու օրը:

Հյուսիսային համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգում դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է Հյուսիսային համալսարանում հեռակա ընդունելության կարգի համաձայն:

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելությունը կազմակերպվում է համալսարանում իրականացվող  քննական առակայի կամ առարկաների գնահատականների հիման վրա՝ համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի կողմից:

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տևողությունը 4 տարի է, հեռակա ուսուցմանը՝ 5 տարի: 

Բոլոր շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:

ԲՈՒՀԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Բակալավրիատի դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • դիմում համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է բուհում),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (ID CARD), զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական (բնօրինակը)։ Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ,
  • ավարտական վկայական, կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), կամ միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասին փաստաթուղթ՝ դիպլոմը իր հավելվածով (բնօրինակը),
  • 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի):

Քննությունների անցկացման կարգ

Քննությունների անցկացման կարգ

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Քարտեզ

map

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4