logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

krtutyun

Հյուսիսային համալսարանի առաքելությունն է՝ կրթության որակի գերակայությամբ ազգային լավագույն ավանդույթների և միջազգային առաջավոր փորձի զուգակցմամբ ու կրթության մատչելիության, հասանելիության, կազմակերպման թափանցիկության, մարդասիրական արժեքների ապահովմամբ գիտակրթական գործունեության իրագործում` ուղղված տնտեսագիտության, կառավարման, հաշվապահության, իրավաբանության, ծրագրավորման, լրագրության, բանասիրության, հոգեբանության, կրթության և մանկավարժության ոլորտների համար ստացված գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակ կադրերի պատրաստմանը:

Հյուսիսային համալսարանն իր առաքելությանը հավատարիմ՝ ուսումնական գործընթացն իրականացնում է բարձրագույն դպրոցի լավագույն ավանդույթների, ՀՀ օրենսդրության և Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան: Ուսման ընթացքում սովորողները ստանում են հիմնավոր գիտելիքներ և հմտություններ, զարգացնում վերլուծական, հաղորդակցական և գործնական որակները:

Համալսարանում գործում է բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա:
Համալսարանն իրականացնում է բակալավրի 19, մագիստրոսի 15 և ասպիրանտական 3 կրթական ծրագրեր:/կարդալ ավելին/

Ուսուցման ECTS կրեդիտային համակարգը Հյուսիսային համալսարանում ներդրվել է 2007-2009թթ.:/կարդալ ավելին/


Բակալավրի կրթական ծրագիրը 4 տարի է` 240 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագիրը` 2 տարի` 120 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ: Համալսարանն ունի նաև հետազոտողի (ասպիրանտական) եռամյա ծրագիր` 180 ECTS կրեդիտ գիտաուսումնական բեռնվածությամբ:

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը

Կրթական ծրագրի տևողությունը

Կրթության ձևը

Կրեդիտներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր

4 տարի

8 կիսամյակ

առկա

240 կրեդիտ

5 տարի

10 կիսամյակ

հեռակա

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

2 տարի

4 կիսամյակ

առկա

120 կրեդիտ

2.5 տարի

5 կիսամյակ

հեռակա

Ասպիրանտուրա

3 տարի

6 կիսամյակ

առկա

180 կրեդիտ

4 տարի

8 կիսամյակ

հեռակա

 

Ուսման որակի բարձրացման խրախուսման նպատակով համալսարանում ներդրվել և գործում է անվճար և զեղչերով ուսումնառության, ինչպես նաև անվանական կրթաթոշակների շնորհման համակարգ: Համալսարանում սահմանված են անվանական կրթաթոշակներ՝ գերազանց առաջադիմությամբ, հասարակական ակտիվ աշխատանքներ կատարող ուսանողների համար:Հյուսիսային համալսարանում կրեդիտային համակարգով կազմակերպվող բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների կիսամյակային գիտելիքի արդյունարար գնահատման համար կիրառվում է գնահատման 100 միավորանոց համակարգ/սանդղակ: Գնահատումը կատարվում է ինչպես թվային այնպես էլ տառային նշագրումով: /կարդալ ավելին/
Կիրառվող գնահատման սանդղակը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը, ինչպես նաև՝ ուսանողի միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կիսամյակի և ուսումնառության ցանկացած ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման նպատակով:Ուսումնական գործընթացը վերահսկվում է ուսումնական վարչության, մասնագիտական ամբիոնների, ֆակուլտետների, որակի ապահովման վարչության կողմից:Կրթական ծրագրերն աշխատաշուկայի պահանջներին և հասարակության կարիքներին համապատասխանեցնելու նպատակով համալսարանում գործում են շահառուների և շրջանավարտների հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմներ՝ Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կոորդինացմամբ:Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...