logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

        Մասնագիտական գրականություն       

Իրազեկում

Հարգելի´ դասախոսներ և ուսանողներ,

Հյուսիսային համալսարանը 24.05.21թ-ին պայմանագիր է կնքել «Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության հետ, որը հնարավորություն է տալիս համալսարանի ուսանողներին և դասախոսներին անվճար հիմունքներով օգտվել մասնագիտական օտարալեզու գրականությունից։Կայքին կարող եք միանալ միայն համալսարանի ներքին ցանցին միացված համակարգիչներից։https://www.eifl.net/programmes/copyright-and-libraries-programme  

Awareness

Dear proffesors and students,

24/05/21 Northern University signed an agreement with the public organization “Association of Digital Libraries of Armenia” which allows university students and teachers to use professional literature in foreign languages for free. You can only connect to the site from computers connected to the university’s internal network. https://www.eifl.net/programmes/copyright-and-libraries-programme  

Հայաստանի ազգային գրադարան/հղումն այստեղ/

Ավ. Իսահակյանի անվ. Գրադարան / հղումն այստեղ /

Eifl /EE EDWARD ELGAR/   ……………/ հղումն այստեղ /

 Eifl/ The Company of Biologists acceptance of licence form /․․․․․․հղումն այստեղ/

Eifl/ERS journals acceptance of licence form/ հղումն այստեղ

Eifl/Msp journals acceptance of licence form/հղումն այստեղ

Eifl/IWA publishing acceptance of licence form/հղումն այստեղ

Eifl/DUKE university press journals acceptance of licence form/հղումն այստեղ/

Eifl/SAGE premier acceptance of licence form/հղումն այստեղ/

Eifl/The Royal Society journals acceptance of licence form/ հղումն այստեղ/

Eifl/ SAGE Imenche journals acceptance of licence form/ հղումն այստեղ/

Eifl/ASTM INERNATIONAL ASTM compass abstract&non-standarts content acceptance of licence form/հղումն այստեղ/

Eifl/Openedition freemium for journals: acceptance of licence form/ հղումն այստեղ/

Eifl/Association for Computing Machinery:Acceptance of licence form………/հղումն այստեղ

    

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

     

 
Աբգարյան Կ.Հ.- Բանկային իրավունք
Ալոյան Տիգրան  Ֆինանսական իրավունք
Զաքարյան Արմեն -  Իրավունքի հիմունքներ
Թամազյան Ա.  - Հարկային օրենսդրության հիմունքներ
Խրոպանյուկ Վ.Ն. - Պետության և իրավունքի տեսություն 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք
Մուրադյան Ս. - Ֆինանսական իրավունք
Նահապետյան Սամվել, Սարգսյան Դավիթ  - Քաղաքացիական իրավունք
Ներսեսյանց Վ.Ս.- Իրավունքի և պետության տեսություն
Տիպային  պայմանագրեր
Քոչարյան Վ. - Միջազգային իրավունք
Օսիկյան Արթուր- Հարկային իրավունք

ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններՀ.Հ.  Սահմանադրական իրավունք-2008
ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք
ՀՀ Մունիցիպալ իրավունք Բուհական դասագիրք

ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք- (մաս երկրորդ)
Տ. Կ. Բարսեղյան -Հ. Հ. Քաղաքացիական իրավունք (մաս առաջին)
Տ. Կ. Բարսեղյան -Հ. Հ. Քաղաքացիական իրավունք (մաս երկրորդ)
Գ. Ղազինյան,  Վաղարշյան Ա. - Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը
Լ. Պ. Օհանյան - Կրիմինալիստիկա
Վ.Պողոսյան,Ն. Սարգսյան- Հ.Հ.-ի 2015թ-ի խմբագրությամբ սահմանադրությունը/համառոտ պարզաբանումներ
Ա.Ղամբարյան - Քրեական հետապնդումը մինչդատական վարույթում
Ի. Ս. Բալյան  -  Քաղաքագիտության ներածություն
Ռ. Մելիքյան  - Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
Կ. Միրումյան  - Քաղաքական ուսմունքների պատմություն
Խ.Սամուելյան- Հին հայ իրավունքի պատմություն հատոր 1
Գ. Սաֆարյան  Եսայան Ա. - Հռոմեական իրավունք
Դ. Սերոբյան . - ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. Սեփականության իրավունք
Վ. Քոչարյան - Միջազգային Իրավունք
Ա. Ղամբարյան - Քրեական հետապնդումը մինչդատական վարույթում
Нюрнбергский-процесс-1
Нюрнбергский-процесс-2
Понкин И. В. - Правовые основы светскости гос. и оброзования

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մ.Վ. Խաչատրյան-Մաքսային գործ-ուսումնական ձեռնարկ
Ավետիսյան Ս.- Տնտեսագիտության տեսություն
Անանյան Լ. - Տնտեսական պատմություն
Բայադյան Ա.Հ.- Տնտեսագիտական բառարան
Գոռթնի Ջ.- Տնտեսագիտություն. Մասնավոր  և հասարակական ընտրություն
Թովմասյան Ռ.Ա.- Տնտեսագիտության տեսություն
Խաչատրյան Տնտեսագիտության տեսություն
Խլղաթյան Ի.Ե.- Տնտեսագիտության տեսություն (տեստերի ժողովածու)
Կիրակոսյան Գ.Ե., Խլղաթյան Ի.Ե- Տնտեսագիտության տեսություն
Կիրակոսյան Գ. և ուրիշն. - Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն
Մարկոսյան Ա․Խ․- Տնտեսագիտություն բոլորի համար
Ներսիսյան Մրցակցությունը և մենաշնորհը
Ներսիսյան Կ.- Տնտեսագիտության  տեսության խնդիրների ժողովածու
Ստեփանյան Ս.Շ. - Տնտեսագիտության հիմնադրույթներ
 Տնտեսագիտություն - Խմբ.Ռ.Ն. Սարինյան
Տնտեսագիտության տեսություն դասընթացի սեմինար պարապմունքների մեթոդական ձեռնարկ - Կ.Ներսիսյան
Տոնոյան Թամարա Տնտեսագիտության հիմունքներ
Օրդուխանյան Վ.Մ. - Պահանջարկն ու սպառողական վարքագծի տեսություն
Сидорович А.В.- Курс экономической теории
 Чепурин М.Н. - Курс экономической теории
Чепурин М.Н. - Курс экономической теории-1995

 

 «Ամբերդ» տեղեկագիր 2019/1
 «Ամբերդ» տեղեկագիր 2020 /1 (2)
 «Ամբերդ» տեղեկագիր 2020 /2 (3)
«Ամբերդ» տեղեկագիր 2020 /3 (4)
«Ամբերդ» տեղեկագիր 2020 /4 (5)
«Ամբերդ» տեղեկագիր 2020 /5 (6)
«Ամբերդ» տեղեկագիր 2020 / 6 (7)
 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 Առաքելյան էմիլիա      Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ
Գալստյան Մերուժան- Ինքնարժեքի հաշվառում
 Խաչատրյան Հասմիկ   Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
Կոզլովա Ե.Պ. - Հաշվապահական հաշվառում
Ճուղուրյան Արմեն- Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում
 Ճուղուրյան Արմեն- Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում- 2004
 Պիզենգոլց Մ.Զ.- Հաշվապահական հաշվառումը գյուղատնտեսության մեջ- հտ.1
Սահակյան Հ.-Ֆինանսական հաշվառում
Օգանեզովա Ն.Ս. - Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների և տեստերի ժողովածու
Линецкий А.В.- Практикум аудита
 Мансуров П.М.- Управленческий учет

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Գ. Ե. Ղույումչյան-Մանկավարժություն-1
Գ. Ե. Ղույումչյան-Մանկավարժություն-2
Ս.Տ.Վարդումյան-Մանկավարժության պատմություն
Յու.Ա. Ամիրջանյան,Ա. Ս. սահակյան-Մանկավարժություն-ուսումնական ձեռնարկ
Батура И. Н. Теория и метод. разв. речи детей дошк. возр.
Бизикова О. Развитие моно. речи у дошкол.возр.
В.В.Гербова.Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада
В.В.Гербова.Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада
Выготский Л. Мышление и речь
Лурия А. Лекции по общей психо.
Подласый-
Ա. Նալչաջյան-Էթնիկ մանկավարժություն
Ա. Խաչատրյան-Կրթության փիլիսոփայություն
Ց.Սիմոնյան-Հայ մանկավարժության պատմություն
Ա.Սահակյան-մանկավարժական մտքի պատմություն
Ա.Ա- Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում
Յու. Ամիրջանյան- Մանկավարժություն
Ս.Հակոբյան,Ա.Զոհրաբյան- Ուսուցչի էթիկայի նորմեր
Ն.Կ. Հարությանյան-Սոցիալական մանկավարժություն

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Ա. Մարության- Հայոց լեզվի ոճաբանություն
Աղայան Բ. Հայ լեզվաբանության պատմություն
Աղայան Է. Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան հտ. 2
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան հտ. 3
Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան հտ. 4
Աճառյան Հ. Հայոց անձնանունների բառարան
Աճառյան Հ. Հայոց լեզվի պատմություն
Ասատրյան Մ. Ժամանակակից հայոց լեզու
Ավետիսյան Յ. Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
Ավետիսյան Յու. Պաշտոնական ոճ
Արևշատյան Ս. Հռետորական արվեստի հիմունքներ
Բադիկյան Խ. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն
Բաղդասարյան Հ. Հռետորական խոսքի ուժը
Բարսեղյան Հ. Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու
Գ. ԿԻրակոսյան Գործնական վարժություններ Հայոց լեզվից
Գ. Ջահուկյան Լեզվաբանության Պատմություն Հտ 1.
Գ. Ջահուկյան Լեզվաբանության Պատմություն Հտ. 2
Գաբրիելյան Յու. Լեզվական հաղորդակցության տեսություն
Գյուրջինյան Դ. Հայոց լեզու
Լ. Եզեկյան Հայոց լեզվի Ոճագիտություն
Սուքիասյան Ա. Ժամանակակից հայոց լեզու
Ռուբինա Նազարյան Մայրենին բոլորի համար
Պողոսյան Պ. Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ 1.
Պողոսյան Պ. Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ 2.
Հ. Ավետիսյան Գրաբարի ձեռնարկ
Алексеева Яшина Методика развития речи

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուսաց լեզու եվ գրականություն


Агаджанян М. Р. Пособие по русскому языку часть 1
Алексеева Яшина Методика развития речи
Арутюнян В. Учебник по Русскому языку
Арутюнян Л. Пособие по русскому языку
Бабаханян М. Изучаем русские глаголы
Балаян П. Учебник по Русскому языку
Батура И. Н. Теория и метод. разв. речи детей дошк. возр.
Бизикова О. Развитие моно. речи у дошкол.
Бурова И. А. Современний русский язык
В.В.Гербова.Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада
Выготский Л. Мышление и речь
Золян Л. Пособие для студентов- психологов
Кусков В.В. - История древнерусской литературы
Лалаян С. Русский язык
Лебедева О. История русс. лит. 18 века
Литвинко Ф. Методика препод. русс. языка в школе.
Лурия А. Лекции по общей психо..
Мартирян Н. Сборник задачий по стил. и культ. речи соврем. русс. языка
Оганесян Р. Агаджанян М. Пособие по русскому языку
Русский язык и культура речи_под ред Максимова В.И Учебник
Фортунов Н. М. История рус. летературы 19в.
Яшина В. Алексеева М. Теория и методика раз. речи детей

Օտար լեզու և գրականություն

Cotton David- Language leader/upper intermediate/
David Cotton LanguageLeader/advanced/
V.I. Shakhovsky-English stylistics/
D Arcy- Language leader/elementary/
V.V. Gurevich- English Stylistics
Evinyan S.- TOURIST-ENGLISH
Grant Kempton- Language-Leader//upper intermediate/
Ian Lebeau- Language leader
Ian Lebeau Language leader/pre-intermediate/
John Hughes LangLeader/intermediate/
Murphy - Essential Grammar in Use second edition
Petrov-English Stylistics
A. Ayunts -Text_Rendering
Raymond Murphy English Grammar in Use
S.Abrahamyan, S. Hovhannisyan- English for Art Students
M. Apresyan- Foreign language for special purp
S. Evinyan- English_for_psychology.
A. Grigoryan- Thoughts-the_shadows_of_our_feelings
Girunyan G.-Text_Discourse_Knowledge.
Каушанская-В.Л. Грамматика английского языка
Кобрина Н. Корнеева Е. Грамматика английского языка
Н. Бонк Учебник англ. языка часть 1
Н. Бонк Учебник англ. языка часть 2
Шевелева С. А. Деловой английский
Աբրահամյան Ա. Մարտիրոսյան Ա. Անգլերեն ապագա դիվանագետների համար
Ապրեսյան Մ. Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար
Բարաթյան Ն. Անգլերեն-հայերեն բառարան
Գագինյան Ա. Ինֆինիտիվի տիպաբանությունը
Զատիկյան Ա. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ տնտես. բուհ. համար
Թեմրագյան Է. Էվինյան Ս. Նամակագրություն և ինքնակենսագրություն
Մկրտչյան Մ. Մարտիրոսյան Ա. Դիվանագիտության պատմության նշանակալի իրադարձություններ
Շահինյան Ռ. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ
Սարգսյան Լ. Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուաուցման ձեռնարկ
Սարգսյան Ն. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ
Փիլոսյան Ռ. Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ

Ս.Շ. Ստեփայան-Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում