logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Varchutyun

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Որակի ապահովման վարչությունը համալսարանի ինքնու­րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Վարչության առաքելությունն է աջակցել համալսարանում որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը, որակի ամբողջական կառավարման համակարգի ներդրմանը, բուհի ռազմավարական առաջնահերթությունների իրագործման նկատմամբ վերահսկելիության, գնահատման և բարելավման մեխանիզմների ապահովմանը, նպաստել մասնագիտական կրթության որակի բարձրացմանը:


Վարչության խնդիրներն են.

 • որակի ապահովման ամբողջական համակարգի անցնելու համար նախադրյալների ստեղծում, համալսարանի ստորաբաժանումներում (ֆակուլտետներ, ամբիոններ) որակի ապահովման տեղական կառույցների ձևավորում,
 • որակի կառավարման նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման ապահովում,
 • բուհի առաքելության և ռազմավարական նպատակների իրագործման արդյունավետ վերահսկողություն, ծավալվող գործընթացների անընդհատ մշտադիտարկում, գնահատման մեխանիզմների և գործիքակազմի ստեղծում, բարելավման ծրագրերի առաջադրում,
 • շուկայամետ ՄԿԾ-ների ստեղծման, դրանց համընթեռնելիության և նմանատիպ այլ համեմատելի ծրագրերի հետ համահունչության, ուսանողների շարժունության ապահովման վերահսկման և գնահատման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • գիտահետազոտական և նորարարական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և վերանայման համար արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • բուհի արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման ծրագրերի և գործընթացների մշտադիտարկման և գնահատման գործիքների ստեղծում,
 • բուհի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվողակա­նու­թյան ապահովում,
 • արտաքին գնահատում իրականացնող կառույցների հետ համագործակցում,
 • համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային ինքնավերլուծության աշխատանքների համադասում, արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին օժանդակում:

Աշխատակազմը՝

Որակի ապահովման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար ՝ Սուսաննա Ավագյան 
 

Կոնտակտներ՝
Հեռ. ` (+374 10) 554056
Էլ.փոստ`  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Ուսումնական վարչություն

Հյուսիսային համալսարանի ուսումնական վարչությունը ինքնուրույն կա­ռուց­ված­քա­յին ստորոբաժանում է:
Համալսարանի ուսումնական վարչությունն իր մեջ ներառում է`

            ա) ուսումնամեթոդական բաժին

             բ)  պրակտիկայի բաժին

Համալսարանի ուսումնական վարչության խնդիրներն ու գործառույթ­ները

 1. Բարձրագույն կրթության ոլորտի նորմատիվային փաստաթղթերի և մե­թո­դական երաշխավորությունների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 2. Երկաստիճան համակարգով կրթական գործընթացի /առկա և հեռակա/ պլանավորում և կազմակերպում
 3. Նոր մասնագիտություններին և չափորոշիչներին համապատասխան ուսում­նական պլանների ստեղծում և կատա­րելագործում
 4. Համալսարանում դասավանդվող առարկաների առարկայական ծրագրերի մշակման, հաստատման, դրանց սիստեմատիկ թարմացման ու արդիա­կանացման գործի կազմակերպում
 5. Ամբիոնների կողմից ուսումնական ծանրաբեռնվածությունների որոշման և դասաբաշխման կատարման աջակցություն
 6. Դեկանների կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ուսումնական պարապ­մունքների դասացուցակի կազմման աշխատանքների աջակցություն
 7. Կիսամյակների կտրվածքով քննաշրջանների արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն
 8. Ուսանողների գիտելիքների որակի միջանկյալ հսկողության ժա­մա­նա­կա­ցույցի կազմում և վերահսկումը
 9. Բուհի մասնաճյուղի և բաժանմունքների աշխատանքների վերահսկում, միասնական համակարգի ապահովում
 10. Ուսումնական գործընթացի ուսումնամեթոդական գրականության ապահով­վա­ծության մակարդակի վերլուծություն և այդ ուղղությամբ բուհի ղեկա­վա­րու­թյանը առաջարկների ներկայացում
 11. Համալսարանի կայք-էջում իր գործառույթների ուղղությամբ կատարվող աշ­խա­տանքի վերաբերյալ անընդհատ տեղեկատվության ապահովում
 12. Կազմակերպում է համալսարանի ուսանողների ուսումնական, արտադրական, եզրափակիչ պրակտիկաները «Ուսանողների մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգին» համապատասխան:

  Աշխատակազմը՝

  Ուսումնական վարչության պետ՝  Հռիփսիմե Խաժակյան

  Կոնտակտներ՝
  Հեռ. ` (+374 10)
  554056

Համալսարանի ուսումնական վարչությունն իր մեջ ներառում է`

            ա) ուսումնամեթոդական բաժին

             բ)  պրակտիկայի բաժին

            Նինա Ավագյան

            Շրջանավարտների և պրակտիկայի համակարգող

             Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

             Հեռ՝ (+374 10) 554862

 

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Թափուր հաստիքի մրցույթ

20.09.2021
Թափուր հաստիքի մրցույթ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր...

Քարտեզ

map